Személyi jövedelem adó – 2018-as változások

Személyi jövedelem adó – 2018-as változások

 

A 2018-as adótörvény-változások alapvetően az adózás rendjének újraszabályozásáról szólnak, azonban ne feledkezzünk meg emellett az anyagi jogszabályokat érintő változásokról se. Módosul a Tao, Szja, Áfa tv, de változásokat hoz az új év a szocho, eho, reklámadó, termékdíj, illeték vonatkozásában is. Ezen változások egy része szintén az adózás rendjének újrakodifikálásával áll összefüggésben.

 

Személyi jövedelem adó: (SZJA)

1. A családi kedvezmény összege két kedvezményezett eltartott esetén havonta gyermekenként 116 670 forint lesz. (Adóban ez az összeg havonta 17 500 forint. )

 2. A szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény szerint a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke 2018. január 1-től 19,5 százalék.

Ezzel összefüggésben, ha a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, illetve a 19,5 százalékos egészségügyi hozzájárulás megfizetésére – kivéve, ha az költségként elszámolható vagy számára megtérítették – a megállapított jövedelem 84 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Előlegnél is.

 3. Mobilitási célú támogatás:

Emelkedik az adómentesen juttatható támogatás összege:

– a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60%-a (korábban 40%),

második 24 hónapban 40%-a (korábban 25%),

utolsó 12 hónapban 20%-a (korábban 15%) adható adómentesen.

 Határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalónak is nyújtható a támogatás !

A támogatás számítása során a munkaviszony létrejötte napjának ebben az esetben 2018. január 1-jét kell tekinteni.

A lakástulajdonjogot (haszonélvezeti jogot) teljes mértékben kizáró feltétel enyhül, a haszonélvezeti joggal nem terhelt tulajdonjog mértéke 50%-ig terjedhet

A munkáltató által nyújtott lakhatási támogatás abban az esetben tekinthető mobilitási célú lakhatási támogatásnak, ha a munkáltató azt olyan munkavállalónak nyújtja

–    akivel legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt (határozott vagy határozatlan) létesít, amely esetben a lakóhely és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és a lakóhely közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje a 3 órát meghaladja, és

–  aki nem rendelkezett a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban, és nem rendelkezik a támogatás nyújtásának időpontjában lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el a 3 órát.

 A nem egyéni vállalkozó magánszemélyek bevallási határideje adóévet követő május 20.  Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az áfás őstermelőknek sem kell február 25.ig beküldeni az SZJA bevallásukat, hanem minden magánszemélynek május 20.-a bevallási határideje, kizárólag az egyéni vállalkozók vallanak február 25-ig.

4. A nem egyéni vállalkozó magánszemélyek bevallási határideje adóévet követő május 20.  Ez leegyszerűsítve       azt  jelenti, hogy az áfás őstermelőknek sem kell február 25.ig beküldeni az SZJA bevallásukat, hanem  minden magánszemélynek május 20.-a bevallási határideje, kizárólag az egyéni vállalkozók vallanak február 25-ig.

5. Az adóhatóság mindenki részére bevallási tervezetet készít (kivéve az egyéni vállalkozót), ha 2017-ben jövedelmet szerzett és erről van adatszolgáltatás.

  • Adóbevallási tervezet készül az őstermelőknek és az általános forgalmi adó fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is.
  • DE adóbevallási tervezetük nem válik adóbevallássá automatikusan a bevallási határidő lejártával.

Ismét felhívjuk mindenki figyelmét, hogy NE tekintse „biztos jól csinálta” bevallásnak a NAV által készített tervezetet! Mindenképpen tekintse át saját maga vagy kérjen meg egy szakembert! Sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát, ez a 2016-os év tapasztalata.

Nem a szakértelem hiányzik az elkészített tervezetekből, hanem sok-sok lényeges információ, amiről nem tud (hat) a hatóság!!!

Külföldi illetőségű magánszemély az adóévet követő április 30-ig nyilatkozhat arról, hogy külföldi illetőségére tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adófizetési kötelezettség nem terhelte.

  • Bejelentés esetén nem válik a tervezet bevallássá.

Az ügyfélkapuval rendelkezők március 15-től tekinthetik meg az adóbevallási tervezetüket.

6. Változnak a fizető-vendéglátók tételes átalányadója választásának feltételei: a nem egyéni vállalkozó magánszemély a módosítástól a korábbi egy helyett legfeljebb három, saját tulajdonában/haszonélvezetében álló, nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű lakásban, vagy üdülőben folytathatja a tevékenységet az Szja tv. 57/A. § (2) bekezdése alapján.

7. Béren kívüli juttatásnak (71.§) minősül a 100 ezer Ft pénzösszeg és a SZÉP kártya mellett: (juttatott összeg 1,18 szorosa után 15 % Szja és 14 % eho)

–     szakszervezet által tagjának, nyugdíjas tagjának és közeli hozzátartozóinak     üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatásból adóévben személyenként a minimálbért meg nem haladó része,

–    szövetkezet által a magánszemély tagjának a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott adóköteles jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó része.

 Ezen értékhatár felett juttatott bevétel egyes meghatározott juttatásnak minősül.

Hatályos: 2017. július 19-től.( juttatott összeg 1,18 szorosa után 15 % Szja és 19,5 % eho)

Átmeneti szabály: 2017. január 1-től ezen jogcímeken adott juttatások adókötelezettségére is alkalmazható. [92.§ (1) bekezdés]

8.Praxisjog: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény erejénél fogva, alanyi jogon megszerzett orvosi praxisjog értékesítéséből származó bevétel adómentes.

Az egyéb módon megszerzett praxisjog értékesítésből származó bevétel egyéb jövedelem, amelynek az igazolt költségekkel csökkentett részének (számított összeg) jövedelemtartalma sávos rendszerben csökken. A számított összegnek:

  • a jog megszerzésének évében és az azt követő évben 100 százaléka,
  • a második évben 90 százaléka,
  • harmadik évben 60 százaléka,
  • negyedik évben 30 százaléka,
  • ötödik évben 0 százaléka.

minősül jövedelemnek.

Hatályos: 2017. június 20-tól.

Átmeneti szabály: 2017. január 1-jétől lebonyolított ügyletekre alkalmazható.

9. 2018. január 1-től már nem adómentes a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező   személybiztosítás (WL) más személy (kifizető) által fizetett rendszeres díja.

Az ezen időpontig adómentes szerződések esetében a biztosító szolgáltatása továbbra is egyéb jövedelemként adóköteles.

A 2018-tól megkötött szerződésekből származó jövedelem kamatjövedelemként [Szja tv. 65. § (1) bek. d) pontja] szerint adóköteles.

10. Iskolarendszerű képzés fogalmának meghatározása: olyan képzés, amelynek résztvevői a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állnak, valamint azon külföldi képzés, amely államilag elismert oktatási célú intézményben folytatott teljes idejű, alapfokú, középfokú vagy érettségi végzettséget adó képzés, vagy államilag elismert felsőoktatási intézményben folyó, felsőfokú végzettséget adó képzés. Az ilyen juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül, a foglalkoztatót a juttatás 1,18 szorosa után 15 % SZJA és 19,5 % eho terheli (2018-től az szochó adó és így az eho is 19,5 %-ra csökken)

11. Az átalányadózást választó, tevékenységét év közben kezdő vagy megszüntető egyéni vállalkozó mellett a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak is a rá vonatkozó bevételi értékhatárt a tevékenység folytatásának napjaival arányosan kell figyelembe venni.

Hatályos: 2017. június 20-tól.

12. Napidíj adható adómentesen olyan munkavállalónak, akik saját számlás áruszállítási tevékenységet végző vállalkozás. Tehát amely a saját áru fuvarozását saját szállítókapacitással végzi, illetve ennek az alkalmazásában áll, mind a belföldi, mind a külföldi kiküldetéssel összefüggésben.

13. A tulajdonostársak közössége vagyontárgy bérbeadásából, átruházásából származó bevétellel szemben költséget bármely tulajdonostárs nevére kiállított bizonylat alapján elszámolhat az Szja tv. 4. § (6) bekezdése alapján

14. Változik a saját tulajdonú jármű fogalma az önálló tevékenységet végzők, egyéni vállalkozók költségelszámolása szempontjából: saját járműnek minősül a házastárs mellett az egyéb közeli hozzátartozó tulajdonában álló vagy általa zárt végű lízingbe vett jármű is.

15. Diákhitelhez kapcsolódó adómentes szabályok:

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. Rendelet alapján az állam a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedi a gyermeket vállaló, illetve gyermeket nevelő nők hallgatói hiteltartozásának meghatározott részét vagy egészét

16. Adómentesek a szakképzésről szóló törvény és az iskolarendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak a gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások (ideértve az utazási költségtérítést is).

17.Határozatlan időtartamú rendelkező nyilatkozat: 1+1 %

A rendelkező nyilatkozat több évre vonatkozóan, visszavonásig vagy új kedvezményezett megjelöléséig tehető meg az egyházi kedvezményezettek tekintetében. Sajnos ez még non-profit szektorra nincs!

Forrás: NAV

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.