Koronavírus miatti adóváltozások-különadó

Koronavírus miatti adóváltozások-különadó

Újabb kormányrendelet jelent meg.

A bankok és a kereskedők különadója. Én ez utóbbiról tájékoztatnálak benneteket leegyszerűsítve:

1. kiskereskedelmi tevékenység:
a) a 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét –,
b) a 45.32 ágazatba,
c) a 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá
d) a 47.1–47.9 ágazatokba
sorolt azon tevékenységek, melyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet;

A csomagküldő kiskereskedő is!

Adó  alapja az értékesítés nettó árbevétele.
 
6. Adómérték
6. § Az adó mértéke
a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,1%,
c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,4%,
d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%.


7. § Az adó összege az adóalapnak az adómértékkel számított összegének e rendelet hatálybalépése napjától a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak napjainak a teljes adóév naptári napjaiban képviselt aránya szerint megállapított összege.

Az adó a  veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig állapítja meg és vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz.


Az  adóalany 2020. május 31-ig köteles bevallani az  adóelőleg egy hónapra jutó (havi) összegét az  állami adóhatósághoz.
Az adóelőleg havi összege az e rendelet hatálybalépését megelőző utolsó, beszámolóval lezárt adóévi, az adóalany 2.  § szerinti tevékenységéből származó (12 hónapnál rövidebb adóév esetén évesített) nettó árbevételének alapulvételével a 6. § szerinti adómértékkel, az 5. §-ra figyelemmel számított összeg 1/12-ed része.


(4) Ha az  adóalanynak e  rendelet hatálybalépése napjáig nincs a  (3)  bekezdés szerinti lezárt adóéve, akkor az  általa fizetendő havi adóelőleg összege a 4. § (1) bekezdése szerinti adóévre várható adó összegének 1/12-ed része.
(5) Az  adóalany az  e  rendelet hatálybalépésének napját magában foglaló és a  hatálybalépést követő azon naptári hónapokban, amikor a veszélyhelyzet legalább 1 napig fennáll, a naptári hónap utolsó napjáig köteles megfizetni  (3) és (4) bekezdés szerint számított havi adóelőleget az állami adóhatósághoz.


 Ha a havi adóelőleg esedékességét megelőző hónapban elért, 2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevétel nem érte el az előző év azonos hónapja 2. § szerinti tevékenységből származó nettó árbevételének 60%-át, akkor az állami adóhatóság az adózó kérelmére az adóelőleg összegét ezen árbevétel-csökkenéssel arányosan mérsékli.(8) Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettsége nincs.9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 1-jén lép hatályba.
(2) A 10. § 2020. május 15-én lép hatályba.
10. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

https://magyarkozlony.hu/     73. szám.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.