Általános Forgalmi Adó – 2018-as változások -Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Általános Forgalmi Adó – 2018-as változások -Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Két legizgalmas kérdés az online számlázó rendszer kialalíktása és a vendéglátókat érintő turizmusfejlesztési hozzájárulás

Általános Forgalmi Adó (ÁFA) :

 1. Elektronikus – Online számlázó programok :

 Kötelezettek köre:

1. A számla kibocsátásra kötelezett – vagyis a termékértékesítő, szolgáltatás nyújtó – valamennyi belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

2. Ha a számla kibocsátási kötelezettségnek a kötelezett – megbízása alapján és képviseletében – az általa választott meghatalmazott útján tesz eleget, akkor a meghatalmazó.

Az Áfa-regisztráltak is.

A számla előállítás helye – külföld – irreleváns!

Adatszolgáltatási kötelezettség terjedelme:

Kötelező az adatszolgáltatás számlakibocsátó által

 • egy másik belföldi adóalanynak kiállított,
 • legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számláinak az Áfa. törvény – 169., illetve 170. § – szerinti valamennyi kötelező adatáról.

 

Nem terjed ki ez az adatszolgáltatás:

 

 • ha a számlában áthárított általános forgalmi adó nem éri el a 100 000 forintot,
 • áthárított adó hiányában a fordított adózás alá eső ügyletekre,
 • a másik tagállamba vagy harmadik országba teljesített adómentes termékértékesítésről kiállított számla adataira,
 • nem adóalanynak kibocsátott számlákra.

 Adatszolgáltatás módja:

Az Áfa. törvény 10. számú mellékletének 5-8. pont szerinti adatszolgáltatást az állami adó- és vámhatóság által erre a célra biztosított elektronikus felületen kell teljesíteni.

Az elektronikus felület az adóalany egyedi azonosítására szolgáló adatok igénylését követően használható. Az azonosító adatokat az adóalany vagy annak Air. szerinti állandó meghatalmazottja igényli.

Internet szükséges!

 • Számlázó programmal történő számlázás esetén emberi beavatkozás nélkül, a számlázó programból automatikusan kell XML formátumban, interneten keresztül továbbítani a számla adatait a NAV részére. A számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie az adatszolgáltatást.
 • Nyomtatvány felhasználásával történő számlázás, vagyis kézi számlázás esetén a számla adatait webes felületen kell rögzíteni.

Számlázó programmal történő számlázás esetén a számla kiállításkor azonnal megtörténik az adatszolgáltatás.

 A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege

 • a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 000 forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő öt naptári napon belül,
 • az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles a számla 169. § szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni

Természetesen a sztornó és helyesbítő számlákról is adatot kell szolgáltatni, ha a fenti feltételeknek megfelelnek. Erre a NAV egy internetes felületet fog létrehozni.

A rendszer éles indulása előtt a megfelelő tesztidőszak biztosított.

 • Az Online Számla tekintetében elkészült fejlesztői XML állományok tesztelését a NAV Külső Online Bejelentő és Adatszolgáltatási Keretrendszerében (Továbbiakban: KOBAK) lehet elvégezni.
 • A KOBAK rendszer a https://kobak.nav.gov.hu publikus webcímen érhető el, azonban annak használatához regisztráció és biztonsági okok miatt a böngészőbe telepített tanúsítvány, valamint fix IP cím szükséges.
 • A KOBAK rendszer használatához és regisztrációjához szükséges információkat a https://onlineszamla.nav.gov.hu címen lehet elérni. Ezen a weboldalon kerülnek közzétételre az aktuális technikai információk, illetve az online számlához kapcsolódó aktuális sémaállomány.
 • Az online számla állományok teszteléséhez kapcsolódó technikai helpdesk e-mail címe: online_szamla@nav.gov.hu, itt az érintettek segítséget kaphatnak a fejlesztés során jelentkező műszaki-technikai problémák megoldásához

Számlázó program használata nem kötelező, továbbra is megmarad a kézi számla kiállításának lehetősége.

 A számlázó programnak 2018. július 1-jét követően is rendelkeznie kell adatexport funkcióval. Ezen funkció megszüntetésének előfeltétele, hogy a számlázó programból teljesítendő online adatszolgáltatási kötelezettség az adóalany valamennyi számlájára és azok teljes adattartalmára terjedjen ki.

Az adóalany addig használhatja az online adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó programját, amíg nem állít ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben 100 000 forint vagy azt meghaladó összegű adó van.

Mulasztási bírság:

Az általános forgalmi adó összesítő jelentés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa az érintett számlák, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének – a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig  – szorzata. (Tehát SZÁMLÁNKÉNT értendő a bíráság!!)

 

2. 5% -os áfa kulcs alá tartozó szolgáltatások, termékek:

 2. 1. Internet hozzáférési szolgáltatás: Jogszabály pontosan meghatározza az internet hozzáférési szolgáltatás definícióját:

2. 2. Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)  – ami eddig 18 % volt.

 55.30   Étkezőhelyi vendéglátás     

55.30.1   Étkezőhelyi szolgáltatás

55.30.11 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás

55.30.12 Étkeztetés járművön

55.30.13 Önkiszolgáló étkeztetés

55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás

 

2. 3. 0301 vtsz-ből az emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével,

0302 és a 0303 vtsz-ből az emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és egyéb belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével,

0304 vtsz-ből az emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével

2. 4. 0206 30, 0206 41 és 0206 49 vtsz-ből házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

2. 5. 8469 30-ból, 8443 és 8543 vtsz-ből Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak

 

3. Fordított adózás kiterjesztése:

Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében.

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás:

 Hozzájárulás-köteles szolgáltatás:

 • az        étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből) ellenérték fejében történő nyújtása.

Hozzájárulás fizetésére kötelezett:

 • a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

Hozzájárulás alapja:

 • a hozzájárulás-köteles szolgáltatás Áfa. nélküli ellenértéke.

Hozzájárulás mértéke:    4%.

 Bevallás – 18TFEJH – nyomtatványon:

 a rá irányadó Áfa. bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,

 • azon időszakról, amelyről Áfa. bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa. törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig.

Bevallás időszaka:

 • kiállított számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont,
 • ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja.

Hozzájárulás fizetési határideje: a bevallás benyújtására előírt határnap.

Forrás: NAV

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.